222


1

... . .. .


2
_

.. .. .. .. bbm .. 👍🏼👍🏼


2
 |

..


3
777


3
rain showers |

( )


3


3


4


4
5555

..... .


4